OSD

Strona główna » OSD

wielkość tekstu:A | A | A

Z dniem 01 maja 2017 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Spółka Jawna z siedzibą w Zawierciu wprowadza taryfę dla energii elektrycznej - zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.46(11).2016.2017.4158.III.CW z dnia 04 kwietnia 2017 r.
Z treścią taryfy można zapoznać się na stronie
 
Zawiercie, dnia 07 kwietnia 2017 r.

 

Charakterystyka sieci

 

1.Parametry techniczne kabli dopływowych do OSD:

1.1. Linia kablowa 15 kV, l=3075 mb

1.2. Linia kablowa 15 kV, l=440 mb

2. Parametry techniczne transformatorów OSD:

2.1. TR-1 – transformator 15/0,4 kV o mocy 630 kVA, typ TAOb 630/15, Dy5

2.2. TR-2 - transformator 15/0,4 kV o mocy 630 kVA, typ TAOb 630/15, Dy5

 

Dnia 03.01.2020r.

 

Obowiązek informacyjny operatorów systemu elektroenergetycznego przesyłowego i dystrybucyjnego wynikającego z art.7 ust.8l ustawy- prawo energetyczne

 

art. 7 ust.8l pkt 1

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci energoelektrycznych PHU Brodzik Sp.J. o napięciu wyższym
niż 1 kV.

art. 7 ust. 8l pkt 2

Zestawienie dostępnych mocy przyłączeniowych dla źródeł na lata 2019-2024
 

Obszar - ZZPB-Zawiercie

Dostępna moc przyłączeniowa 2019r. - 700 kW

Dostępna moc przyłączeniowa 2020r. - 700 kW

Dostępna moc przyłączeniowa 2021r. - 700 kW

Dostępna moc przyłączeniowa 2022r. - 700 kW

Dostępna moc przyłączeniowa 2023r. - 700 kW

Dostępna moc przyłączeniowa 2024r. - 700 kW

 

Dotyczy IV kwartału 2019r.

 

Oddziaływanie na środowisko

 

 

Zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r., (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) PHU Brodzik Sp.J. z siedzibą w Zawierciu przedstawia informacje:


 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Spółka Jawna w roku 2018:

 

Lp.

Źródło energii

Udział [%]

1

Odnawialne źródła energii, w tym:

12,03

 

biomasa

0,68

 

biogaz

0,27

 

energetyka wiatrowa

7,91

 

energetyka słoneczna

0,05

 

duża energetyka wodna

2,22

 

mała energetyka wodna

0,90

2

Węgiel kamienny

59,32

3

Węgiel brunatny

23,72

4

Gaz ziemny

4,52

5

Energetyka jądrowa

0,00

6

Inne *

0,4

 

 

 

 

Razem

100,00

 

(*) m.in. geotermia, olej opałowy, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, muł, gaz

 

Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Spółka Jawna w roku 2018:

 

 

2. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Spółka Jawna w roku 2018:

 

Miejsce, 
w którym dostępne są informacje 
o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

[Mg/MWh]

SO2

[Mg/MWh]

NOx

[Mg/MWh]

Pyły

[Mg/MWh]

Odpady radio-aktywne
[Mg/MWh]

 

www.tauron.pl

Łącznie:

Węgiel kamienny,
węgiel brunatny,
gaz ziemny,
odnawialne źródła energii i inne

0,744453

0,001018

0,001147

0,000032


-

 

Na podstawie www.tauron.pl

 

2. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Spółka Jawna w roku 2017:

 

Miejsce, 
w którym dostępne są informacje 
o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

[Mg/MWh]

SO2

[Mg/MWh]

NOx

[Mg/MWh]

Pyły

[Mg/MWh]

Odpady radio-aktywne
[Mg/MWh]

 

www.tauron.pl

Łącznie:

Węgiel kamienny,
węgiel brunatny,
gaz ziemny,
odnawialne źródła energii i inne

   0,81756

  0,000835

  0,000974

  0,000039


-

 

Na podstawie www.tauron.pl

Wskaźniki jakościowe za rok 2019.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2019 na obszarze działania PHU Brodzik Sp.J. z siedzibą
w Zawierciu

Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami),
PHU Brodzik Sp. J. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2016 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

 1.   Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (SAIDI), wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy
w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

2.  Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich (SAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 3.  Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ze zmianami z dnia 21 sierpnia 2008 r., Rozdział 10, § 40(Dz.U. z 2008 roku Nr 162 poz. 1005):

1. Ustala się następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

a) planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;

b) nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zależności od czasu ich trwania, dzieli się na przerwy:

a) przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę;

b) krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty;

c) długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;

d) bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny;

e) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.


 


 

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie
z Rozporządzeniem dla obszaru działania PHU Brodzik Sp.J.

PHU Brodzik Sp.J.

Dla przerw planowanych

Dla przerw nieplanowanych

bez katastrofalnych

z katastrofalnymi

SAIDI

0,00

14,12

14,12

SAIFI

0,00

0,059

0,059

MAIFI

0

Liczba odbiorców

17

 W 2019 roku przerwy krótkie, bardzo długie i katastrofalne - nie wystąpiły.

Zawiercie, dnia 08 stycznia 2020 r.

 

 

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie
z Rozporządzeniem dla obszaru działania PHU Brodzik Sp.J.

 


 1.  

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BRODZIK Spółka Jawna jako operator systemu dystrybucyjnego (OSD) wprowadza niniejszą Instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, zwaną dalej IRiESD-Część ogólna, na podstawie zapisów ustawy Prawo Energetyczne.

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BRODZIK Spółka Jawna jako OSD prowadzi ruch, eksploatację i rozwój sieci dystrybucyjnej zgodnie z niniejszą IRiESD. W przypadku mowy w niniejszej instrukcji o OSD należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BRODZIK Spółka Jawna jako operatora lokalnej sieci dystrybucyjnej, zlokalizowanej na terenie byłych Zakładów Przemysłu Bawełnianego „ZAWTEX” w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 2/4.

 

 

ZAŁĄCZNIKI
Aktualności
 • Środa, 08 stycznia 2020 Urzędowe wyznaczenie operatora ...

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DZO.WKP.496.2.18.2019AŁu z dnia 16 października 2019 roku wyznaczył z urzędu na okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ...

dalej
 • Środa, 05 grudnia 2018 Urzędowe wyznaczenie operatora ...

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DZO.WKP.492.30.49.2018.JO z dnia 26 października 2018 roku wyznaczył z urzędu na okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. ...

dalej
Ciekawostki
Najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykorzystania promieniowania słonecznego są zestawy ...
dalej

P.H.U. Brodzik Spółka Jawna
ul. 11-go Listopada 2/4, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 013 00
e-mail: biuro@broenergia.pl, marketing@broenergia.pl

 • gal5
 • gal4
 • gal3
 • gal2
 • gal1
Broenergia - naturalne źródła odnawialne. Dystrybucja i montaż paneli fotowoltaicznych.
Zapytanie
Poleć stronę
 • slajd1336
 • slajd217
 • slajd3311