OSD

Strona główna » OSD

wielkość tekstu:A | A | A

Z dniem 01 maja 2017 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Spółka Jawna z siedzibą w Zawierciu wprowadza taryfę dla energii elektrycznej - zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4211.46(11).2016.2017.4158.III.CW z dnia 04 kwietnia 2017 r.
Z treścią taryfy można zapoznać się na stronie
 
Zawiercie, dnia 07 kwietnia 2017 r.

 

Charakterystyka sieci

 

1.Parametry techniczne kabli dopływowych do OSD:

1.1. Linia kablowa 15 kV, l=3075 mb

1.2. Linia kablowa 15 kV, l=440 mb

2. Parametry techniczne transformatorów OSD:

2.1. TR-1 – transformator 15/0,4 kV o mocy 630 kVA, typ TAOb 630/15, Dy5

2.2. TR-2 - transformator 15/0,4 kV o mocy 630 kVA, typ TAOb 630/15, Dy5

 

Dnia 01.10.2019r.

 

Obowiązek informacyjny operatorów systemu elektroenergetycznego przesyłowego i dystrybucyjnego wynikającego z art.7 ust.8l ustawy- prawo energetyczne

 

Dotyczy III kwartału 2019r.

 

art. 7 ust.8l pkt 1

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci energoelektrycznych PHU Brodzik Sp.J. o napięciu wyższym
niż 1 kV.

art. 7 ust. 8l pkt 2

Zestawienie dostępnych mocy przyłączeniowych dla źródeł na lata 2019-2024
 

Obszar - ZZPB-Zawiercie

Dostępna moc przyłączeniowa 2019r. - 700 kW

Dostępna moc przyłączeniowa 2020r. - 700 kW

Dostępna moc przyłączeniowa 2021r. - 700 kW

Dostępna moc przyłączeniowa 2022r. - 700 kW

Dostępna moc przyłączeniowa 2023r. - 700 kW

Dostępna moc przyłączeniowa 2024r. - 700 kW

 

Dotyczy III kwartału 2019r.

 

Oddziaływanie na środowisko

 

 

Zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r., (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) PHU Brodzik Sp.J. z siedzibą w Zawierciu przedstawia informacje:


 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Spółka Jawna w roku 2018:

 

Lp.

Źródło energii

Udział [%]

1

Odnawialne źródła energii, w tym:

12,03

 

biomasa

0,68

 

biogaz

0,27

 

energetyka wiatrowa

7,91

 

energetyka słoneczna

0,05

 

duża energetyka wodna

2,22

 

mała energetyka wodna

0,90

2

Węgiel kamienny

59,32

3

Węgiel brunatny

23,72

4

Gaz ziemny

4,52

5

Energetyka jądrowa

0,00

6

Inne *

0,4

 

 

 

 

Razem

100,00

 

(*) m.in. geotermia, olej opałowy, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, muł, gaz

 

Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Spółka Jawna w roku 2018:

 

 

2. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Spółka Jawna w roku 2018:

 

Miejsce, 
w którym dostępne są informacje 
o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

[Mg/MWh]

SO2

[Mg/MWh]

NOx

[Mg/MWh]

Pyły

[Mg/MWh]

Odpady radio-aktywne
[Mg/MWh]

 

www.tauron.pl

Łącznie:

Węgiel kamienny,
węgiel brunatny,
gaz ziemny,
odnawialne źródła energii i inne

0,744453

0,001018

0,001147

0,000032


-

 

Na podstawie www.tauron.pl

 

2. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Spółka Jawna w roku 2017:

 

Miejsce, 
w którym dostępne są informacje 
o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

[Mg/MWh]

SO2

[Mg/MWh]

NOx

[Mg/MWh]

Pyły

[Mg/MWh]

Odpady radio-aktywne
[Mg/MWh]

 

www.tauron.pl

Łącznie:

Węgiel kamienny,
węgiel brunatny,
gaz ziemny,
odnawialne źródła energii i inne

   0,81756

  0,000835

  0,000974

  0,000039


-

 

Na podstawie www.tauron.pl

 

Wskaźniki jakościowe za rok 2018

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2018 na obszarze działania PHU Brodzik Sp.J. z siedzibą
w Zawierciu

Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami),
PHU Brodzik Sp. J. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2016 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

 1.   Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (SAIDI), wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy
w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

2.  Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich (SAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 3.  Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ze zmianami z dnia 21 sierpnia 2008 r., Rozdział 10, § 40(Dz.U. z 2008 roku Nr 162 poz. 1005):

1. Ustala się następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

a) planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;

b) nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zależności od czasu ich trwania, dzieli się na przerwy:

a) przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę;

b) krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty;

c) długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;

d) bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny;

e) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.


 


 

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie
z Rozporządzeniem dla obszaru działania PHU Brodzik Sp.J.

PHU Brodzik Sp.J.

Dla przerw planowanych

Dla przerw nieplanowanych

bez katastrofalnych

z katastrofalnymi

SAIDI

0,00

0,59

0,59

SAIFI

0,00

0,12

0,12

MAIFI

0,24

Liczba odbiorców

17

 W 2018 roku przerwy bardzo długie i katastrofalne - nie wystąpiły.

Zawiercie, dnia 18 stycznia 2019 r.

 

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie
z Rozporządzeniem dla obszaru działania PHU Brodzik Sp.J.

 


 1.  

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BRODZIK Spółka Jawna jako operator systemu dystrybucyjnego (OSD) wprowadza niniejszą Instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, zwaną dalej IRiESD-Część ogólna, na podstawie zapisów ustawy Prawo Energetyczne.

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BRODZIK Spółka Jawna jako OSD prowadzi ruch, eksploatację i rozwój sieci dystrybucyjnej zgodnie z niniejszą IRiESD. W przypadku mowy w niniejszej instrukcji o OSD należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BRODZIK Spółka Jawna jako operatora lokalnej sieci dystrybucyjnej, zlokalizowanej na terenie byłych Zakładów Przemysłu Bawełnianego „ZAWTEX” w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 2/4.

 

 

ZAŁĄCZNIKI
Aktualności
 • Środa, 05 grudnia 2018 Urzędowe wyznaczenie operatora ...

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DZO.WKP.492.30.49.2018.JO z dnia 26 października 2018 roku wyznaczył z urzędu na okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. ...

dalej
 • Wtorek, 28 listopada 2017 Otwarcie stacji szybkiego ...

  Broenergia - Technologia przyszłości Samochody elektryczne to nieuchronna przyszłość motoryzacji. Podpisany we wrześniu 2016 roku przez Ministerstwo ...

dalej
Ciekawostki
Najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykorzystania promieniowania słonecznego są zestawy ...
dalej

P.H.U. Brodzik Spółka Jawna
ul. 11-go Listopada 2/4, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 013 00
e-mail: biuro@broenergia.pl, marketing@broenergia.pl

 • gal5
 • gal4
 • gal3
 • gal2
 • gal1
Broenergia - naturalne źródła odnawialne. Dystrybucja i montaż paneli fotowoltaicznych.
Zapytanie
Poleć stronę
 • slajd1336
 • slajd217
 • slajd3311